wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 

F�RMAMIZ HAKKINDA


Firmam�z mekanik tesisat alan�nda m�teahhitlik i�leri yapmakta olup; faliyetleri 1987 y�l�ndan beri devam etmektedir. 1987 y�l�nda K�sisan Is� San. ve Tic. Ltd. �ti. olarak faliyete ba�lam�� olup 1999 y�l�nda kapanan bu firman�n ortaklar�ndan biri taraf�ndan �ubat 2000 tarihinde ayn� alanda faliyet g�steren bir bir firma olarak kurulmu�ur.

Firmam�z referanslar�m�zdan da g�r�lece�i gibi; 

Klima Tesisat�
Kalorifer Tesisat�

S�hhiTesisat
Havaland�rma Tesisat�
Do�algaz Tesisat� (sanayi, bina i� ve alt yap�)
Buhar Tesisat� 

Konular�nda proje, malzeme temini, m��avirlik ve taahh�t i�leri yapmaktad�r.

Taahh�t i�lerinde kulland���m�z ve uygun fiyatlarla temin edebilece�imiz cihaz ve malzeme markalar�n� a��daki gibi s�ralayabiliriz.

Alarko-Carrier
York
Duyar Vana
Standart Pompa
Wrisbo
Borusan
Buderus
�zocam
Klinger Vana
ECA
Haymak Fittings

Firmam�z;

�stanbul Ticaret Odas�
Kosid ( K���k ve Orta �l�ekli Sanayici ��adamlar� Derne�i)
TMMOB Makina Mhendisleri Odas� (Ortak�� arac�l��� ile)
TMMOB �n�aat M�hendisleri Odas� (Ortaklar� arac�l��� ile)
�GDA� (�stanbul Gaz Da��t�m Anonim �irketi)
            ( Firma Yetki No : 10653, M�hendis No : 10450)
Meslek kurulu�u ve derneklerin �yesidir.

Not :

Firmam�z�n resmi bilgileri ve ortak tan�t�mlar�n� firma bilgi sayfas�nda bulabilirsiniz.